Rok akademicki 2022/2023 już niedługo. Kto może dostać stypendium socjalne na uczelniach w Białymstoku?

i

Autor: pixabay.com Rok akademicki 2022/2023 już niedługo. Kto może dostać stypendium socjalne na uczelniach w Białymstoku?

Rok akademicki 2022/2023 już niedługo. Kto może dostać stypendium socjalne na uczelniach w Białymstoku?

2022-10-12 15:59

Już wkrótce rozpocznie się rok akademicki 2022/2023. Studenci z uczelni w Białymstoku jak co roku mogą ubiegać się o kilka świadczeń, wśród których znajduje się między innymi stypendium socjalne. Jak je otrzymać? Ile można dostać na uczelniach w Białymstoku?

Nowy rok akademicki 2022/2023 już za pasem. Z tego powodu postanowiliśmy przyjrzeć się warunkom przyznania oraz innym najważniejszym szczegółom, dla wszystkich, którzy chcą ubiegać się o stypendium socjalne na uczelniach w Białymstoku.

Stypendia dla studentów – co to?

Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce, studenci mogą ubiegać się o:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę,
 • stypendium rektora,
 • stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 • stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

Stypendium socjalne – dla kogo?

Stypendium socjalne jest przeznaczone dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewiduje, że "wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się [...] przy uwzględnieniu dochodów osiąganych przez:

 • studenta,
 • małżonka studenta,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta".
 • Przy ustalaniu nie uwzględnia się natomiast:
 • świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 (inne stypendia), art. 359 ust. 1 (stypendium ministra) i art. 420 ust. 1 (własne stypendia uczelni),
 • stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,
 • świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ile wynosi stypendium socjalne w Białymstoku?

Wysokość stypendium socjalnego w Białymstoku uzależnione jest od uczelni, na której student studiuje. I tak przykładowo na UwB kwota uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie osoby uczącej się. W roku akademickim 2021/2022, najwyższa kwotą, jaką student mógł otrzymać było 1000 zł (kolejny pułap to 900 zł i 800zł). Natomiast na UM można ubiegać się nawet o 750 zł dodatku (przy czym dochód netto na osobę w rodzinie studenta w roku akademickim 2022/2023 wynosi minimum 1051,70 zł).

Jak wypełnić wniosek o stypendium socjalne?

Każda uczelnia w Białymstoku ma swoją, oddzielną procedurę składania wniosków o stypendium socjalne. Choć uczelnie przechodzą już na elektroniczne składanie dokumentów, to w przypadku tego świadczenia ważny jest dokument o stanie przychodów wszystkich członków rodziny. Bez niego stypendium nie zostanie przyznane.

 1. Wniosek o stypendium socjalne na PB wypełnisz TUTAJ.
 2. Wniosek o stypendium socjalne na UwB wypełnisz TUTAJ.
 3. Wniosek o stypendium socjalne na UM wypełnisz TUTAJ.
Aleksander Kwśniewski krytykuje premiera [EXPRESS BIEDRZYCKIEJ]