Żłobki i przedszkola otwarte od 6 maja. W Białymstoku ruszy co piąta placówka

i

Autor: Paweł Jakubowski Żłobki i przedszkola otwarte od 6 maja. W Białymstoku ruszy co piąta placówka

Żłobki i przedszkola otwarte od 6 maja. W Białymstoku ruszy co piąta placówka

2020-05-06 7:16

Żłobki i przedszkola otwarte od 6 maja - tak postanowił rząd. Ostateczne decyzję o otwarciu placówek publicznych w poszczególnych miastach należą jednak do samorządów. W Białymstoku na razie przedszkola i żłobki publiczne będą zamknięte, ale ponad 20% placówek niepublicznych wznowi swoją działalność.

Otwarcie żłobków i przedszkoli od 6 maja. Czy otworzą je w Białymstoku?

Publiczne żłobki i przedszkola w Białymstoku nie będą otwarte od 6 maja. Ich działalność ruszy dopiero 25 maja. Taką decyzje podjęły w ubiegłym tygodniu władze miasta. 

Magistrat zalecił jednocześnie utrzymanie podobnego terminu placówkom niepublicznym. Te, według wiceprezydenta Rafał Rudnickiego, wykazały się odpowiedzialną postawą, bo do pracy od 6 maja wróci tylko co piąta placówka.

Kiedy otworzą żłobki i przedszkola? Znamy termin! Prezydent jasno go przedstawił

Kiedy zostaną otwarte żłobki i przedszkola niepubliczne? Obecnie są one na etapie dostosowania obiektów do powrotu dzieci (wytyczne poniżej). Władze miasta zwracają uwagę na małe ilości płynu do dezynfekcji, który trafił do placówek. Dostarczone przez rząd 40 litrów płynu na daną placówkę wystarczy jedynie na kilka dni.

Zobacz też: Zasiłek opiekuńczy przedłużony po 3 maja. Do kiedy i kto z niego skorzysta?

W innych podlaskich miastach niektóre prowadzone przez nie placówki zaczną pracę już od 6 maja. Tak będzie np. w Łomży, gdzie  władze miasta w pełni popierają otwarcie żłobków i przedszkoli zgodnie z terminem zaproponowanym przez rząd: Żłobki i przedszkola przygotowują się na powrót maluchów

Część placówek niepublicznych ruszy 6 maja
COŚ DOBREGO #18

Żłobki i przedszkola otwarte. Prezydent Białegostoku apeluje do premiera

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, który jest jednocześnie prezesem Unii Metropolii Polskich, nie kryje obaw z powodu otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja. W liście do premiera Mateusza Morawieckiego wyraził zaskoczenie decyzją rządu o dopuszczeniu działalności tych placówek. Oto fragment listu UMP:

dużym zaskoczeniem była dla nas nagła decyzja o otwarciu żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Tym bardziej, że równolegle nie został odwołany stan epidemii, a statystyki dostępne opinii publicznej  nie wskazują na zmniejszenie liczby zakażeń.

Uruchomienie działalności przedszkoli i żłobków, przy zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych dla bezpieczeństwa zdrowia i życia dzieci oraz ich opiekunów, to trudny i czasochłonny proces. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę a dziś wiemy to na pewno.

Stąd nasze obawy, że zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia br., ograniczająca funkcjonowanie jednostek systemu oświaty do dnia 24 maja 2020 roku, może zostać ogłoszona w podobnym, nagłym trybie.  

Nie akceptujemy podejmowania działań ad hoc i testowania odporności kolejnej grupy naszych mieszkańców: dzieci klas młodszych szkół podstawowych, ich rodziców i pracowników szkół.

Pełną treść listu znajdziesz tutaj: UMP w sprawie szkół

Prezydent Białegostoku w imieniu Unii Metropolii Polskich zaapelował do premiera, by konsultował z przedstawicielami samorządów decyzje o otwarciu szkół i uczelni. Przypomnijmy, że na razie termin, w którym pozostają one zamknięte, przesunięto na 24 maja.

Otwarcie żłobków i przedszkoli publicznych nie nastąpi terminowo w wielu polskich miastach.

Tarcza antykryzysowa. Co o niej wiesz?

Pytanie 1 z 8
Na ile dni rodzic może wziąć dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Otwarcie żłobków i przedszkoli. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, MEN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia przygotował wytyczne dla dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących. Podzielił je odpowiednio w zależności od pełnionych funkcji. 

Wytyczne dla dyrektorów przedszkoli

 • Od 6 maja br. zorganizuj zajęcia dla dzieci. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
 • W miarę możliwości ogranicz przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Zadbaj o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.
 • Przy wejściu do przedszkola/szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
 • O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 • W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – wywieś plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 • Wyłącz źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone na stronie internetowej GIS.
 • Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk.
 • Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.
 • Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 • Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom.
 • Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
 • W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.
 • W miarę możliwości unikaj rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
 • Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
 • Jeżeli organizujesz stołówkę, to obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 • Zorganizuj bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.
 • Wymagaj od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.

Wytyczne dla nauczycieli i opiekunów

 • Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Nie organizuj wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
 • Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.
 • Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
 • Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk. Przypominaj i dawaj przykład.
 • Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

Wytyczne dla rodziców przedszkolaków

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.